ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en producten van MW-Motoren en op alle gesloten overeenkomsten.
1.2
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst
2.1
Alle uitingen van MW-Motoren op de website of in catalogi gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2
Bestellingen kunnen per e-mail, via websites van MW-Motoren of telefonisch worden geplaatst.
2.3
MW-Motoren behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4
Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal MW-Motoren in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.5
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat MW-Motoren de bestelling heeft geaccepteerd. Zodra u een bestelling in onze online winkel heeft geplaatst, ontvangt u van deze bestelling z.s.m. een orderbevestiging per email. Zolang u geen bestelbevestiging van ons heeft ontvangen kunt u de overeenkomst ontbinden.

3. Prijzen
3.1
De prijzen op de websites van MW-Motoren zijn de actuele prijzen. Prijswijzigingen zijn ten alle tijden voorbehouden.
3.2
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is MW-Motoren bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3
Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verpakking en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.
3.4
MW-Motoren is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering
4.1
MW-Motoren bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven straatadres van de afnemer afgeleverd.
4.2
MW-Motoren probeert uw bestelling binnen enkele werkdagen te versturen. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt MW-Motoren uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.3
MW-Motoren behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4
Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. Helaas raakt er een enkele keer iets zoek. Heeft u na een week na de verzendbevestiging uw bestelling nog niet of niet volledig ontvangen, neemt u dan contact met ons op. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van MW-Motoren aangevuld of opnieuw gedaan. Meldt u echter na weken of maanden dat u een bestelling niet geleverd hebt gekregen, dan kunnen wij hier niets meer aan doen.
4.5
MW-Motoren is niet aansprakelijk voor niet aangekomen bestellingen, indien de klant een fout afleveradres heeft opgegeven.

5. Betaling
5.1
Betaling geschiedt vooraf per bank of contant bij afhalen op nader op de websites uiteengezette voorwaarden.
5.2
Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
5.3
In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt MW-Motoren zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
5.4
Verrekening met vorderingen op MW-Motoren of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
5.5
Betalingsmogelijkheden:
Contant bij afhalen.
Vooraf op rekening
5.6
Bij het niet nakomen van uw betalingsverplichting worden alle kosten die nodig zijn ter voldoening van de vordering aan u doorberekend. Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer aanmaningskosten, de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 62,50,- verschuldigd.
Na de tweede betalingsherinnering wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.
MW-Motoren kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van MW-Motoren, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2
MW-Motoren is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van MW-Motoren zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7. Retourrecht en Ruilen
7.1
De afnemer heeft het recht door MW-Motoren geleverde artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele ongeopende verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.
De verzend/handlings kosten dienen in ieder geval betaald te worden. De retourzending moet u zelf frankeren.
7.2
Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet MW-Motoren de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
7.3
Bij ruiling worden de standaard verzendkosten voor toezending van het nieuwe onderdeel (onderdelen) in rekening gebracht.
7.4
Wanneer de door MW-Motoren afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.5
Van het retourrecht zijn uitgesloten: Onderdelen of accessoires waarbij de originele verpakking is geopend, electronica, gebruikte goederen en speciaal voor u bestelde artikelen,

8. Risico- overgang
Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

9. Persoonsgegevens
9.1
Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van MW-Motoren opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt MW-Motoren de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven.

10. Aansprakelijkheid
10.1
MW-Motoren is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi of websites, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.2
Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van MW-Motoren beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

11. Informatievoorziening
11.1
Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door MW-Motoren al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
11.2
MW-Motoren stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar: haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel; de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs; de wijze en kosten van aflevering en betaling.
11.3
Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat MW-Motoren niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 7 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

12. Geschillen
12.1
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar MW-Motoren is gevestigd bevoegd, tenzij MW-Motoren voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Sorteer op
© 2015 - 2023 MW-MOTOREN | sitemap | rss